Predaj sro platca dph cena – zakúpenie s.r.o., ktorá je platiteľom DPH môže byť pre mnohých ľudí výhodnejšie než zakúpenie spoločnosti, ktorá platcom DPH nie je. Dôvodom je práve to, že pri s.r.o., ktorá nie je platiteľom DPH môže daňový úrad vyžadovať zaplatenie zábezpeky na daň, ktorá môže mať výšku aj niekoľko stotisíc eur.

predaj s.r.o

Dôležitým faktorom, ktorý je potrebné si overiť, ešte pred kúpou s.r.o. s DPH, je to, či táto spoločnosť je naozaj platiteľom DPH. Firmy môžu platiť DPH napríklad aj v tom prípade, ak dovážajú tovar zo zahraničia, pričom takáto firma nie je braná ako platiteľ DPH. Taktiež je dôležité zistiť aj to, či spoločnosť, ktorú chceme kúpiť nemá nejaké záväzky, a či nie sú s jej kúpou spojené iné hrozby, ktoré by nám mohli náš zámer skomplikovať. Ideálny stav by bol, ak by firma nemala záväzky žiadne, avšak takých firiem príliš veľa nenájdeme, preto je vhodné hľadať na kúpu takú spoločnosť, ktorá má záväzky, čo najmenšie. Záväzky je dôležité si preveriť aj kvôli tomu, že ak má náhodou s.r.o. nejaké utajené záväzky, napríklad voči verejným orgánom, ktoré neboli splatené na čas, mohlo by to pre kupujúceho predstavovať zbytočné výdaje navyše, prostredníctvom pokút alebo sankcií. Významným krokom ešte pred kúpou by mala byť aj kontrola účtovníctva, ktoré by mohlo situáciu tiež skomplikovať. Ďalší dôležitý krok, by mal byť ten, že by sme pred uskutočneným predajom mali požiadať s.r.o. o doklad o tom, že nie je zadlžená voči Daňovému úradu, či Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni. Nový kupujúci sa môže taktiež dohodnúť s konateľom, prípadne majiteľom firmy, aby podpísali čestné prehlásenie, na základe ktorého, ak by vznikli nejaké problémy z predchádzajúceho obdobia, by bol za ne zodpovedný predchádzajúci majiteľ.

predaj

Čo sa konkrétneho predaja spoločnosti týka, predávajúci a kupujúci uzatvárajú tento akt medzi sebou na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu. Táto zmluva by mala obsahovať všetky potrebné náležitosti, vrátane podpisov oboch zmluvných strán, ktoré musia byť oficiálne overené úradom. Nevyhnutné je podotknúť, že predaj spoločnosti je možný iba vtedy, ak je tak uvedené v spoločenskej zmluve, prípadne ak o tom rozhodlo valné zhromaždenie. Medzi posledný, rovnako dôležitý krok, pri predaji s.r.o. zaraďujeme zapísanie zmeny do Obchodného registra (tento krok je spoplatnený sumou 66 eur) a predloženie osvedčenia o tom, že ani jedna zo zmluvných strán nemá nedoplatok voči Daňovému úradu, prípadne nedoplatok cla (nedoplatok mať môže, avšak nemal by presahovať sumu viac ako 170 eur).