Diplomová práca a tému, ktorá je pre túto úlohu nevyhnutné zadávajú jednotlivé katedry študijného oddelenia, alebo vyučujúci danej vysokej školy. Podľa výberu témy vyhotovíte zadania úlohy na schválenie katedrou, alebo vysokou školou a na základe schváleného zadania potom môžete začať na danom téme fungovať. V prvej fáze je dôležité zhodnotiť si zdroje a zaobstarať si relevantné zdroje, ktoré v úlohe použijeme. K tomuto môžete využiť napríklad knižníc, alebo je možné knihy zakúpiť, či aj v elektronickej podobe s nimi robiť v odborných databázach. Väčšina vysoký škôl má do týchto databáz prístup zo svojich interných informačných systémov. Niektoré informačné databázy sú tiež prepojené, takže poskytujú celkom ucelený informačný zdroj.

Naštudovanie zdrojov

Samotné vyhotovenie zadanej úlohy by malo nastať po naštudovaní zdrojov k úlohe, ale aj po ujasnenie toho, ako bude diplomová práca s osnovou vyzerať a čo budeme chcieť v zadanom téme úlohy riešiť, teda, aké si napríklad stanovíme ciele výtvoru, jej metodiku, alebo aké stanovíme výskumné otázky, a podobne.