Present simple – prítomný čas je jeden z najbežnejších a najdôležitejších anglických slovesných časov. Preto je dôležité dobre ho ovládať.
Jednoduchý prítomný čas používame na to, aby sme hovorili o veciach vo všeobecnosti. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ako present simple používať. Pamätajte, že ho nepoužívame na opis veci, ktoré sa práve teraz dejú. Ak sa niečo práve deje, používame prítomný priebehový čas.
1. Používame ho na činnosti, ktoré sa vyskytujú stále alebo opakovane. Taktiež na opis vecí, ktoré sú zvyčajne pravdivé.

bílá kkočka

 • Doctors help sick people. Doktori pomáhajú chorým ľuďom.
 • Dogs like meat. Psy majú radi mäso.
 • Kittens are cute. Mačiatka sú roztomilé.

Poznámka: Slovíčka „is“, „am“ a „are“ sú odvodené zo slovesa „to be / byť“.


2. Present simple – jednoduchý prítomný čas používame na to, aby sme hovorili o tom, ako často alebo kedy niečo robíme. Môžete ho teda použiť na rozhovor o zvykoch, rutinách alebo udalostiach.

 • I wake up at 7 am every morning. Každé ráno vstávam o 7.
 • She exercises on Monday, Wednesday, and Friday.Cvičí v pondelok, stredu a piatok.

Pri prítomnom čase často používame frekvenčné príslovky.

 • I always stretch in the morning. Vždy sa ráno naťahujem.
 • Mark never eats alone. Mark nikdy neje sám.

3. Používame ho na to, aby sme hovorili o veciach, ktoré sa často nemenia, ako sú sny, emócie, želania alebo fakty o vašom živote.

 • I like ice cream. Mám rada zmrzlinu.
 • She loves her family. Miluje svoju rodinu.
 • They work in London. Pracujú v Londýne.

londýnský big ben

4. Jednoduchý prítomný čas v angličtine používame na dávanie inštrukcií alebo pokynov. Používame ho tiež, keď žiadame o pomoc alebo láskavosť.

 • Sit down, please. Prosím, sadnite si.
 • Would you please give me the salt? Prosím, podáš mi soľ?

5. Present simple – prítomný čas používame na to, aby sme hovorili o plánoch alebo udalostiach, o ktorých sa už rozhodlo v súčasnosti alebo v budúcnosti.

 • My friend arrives at 6 pm. Môj kamarát príde o 6 večer.
 • The meeting is at 12 pm. Stretnutie je o 12.

6. Present simple sa používa aj s určitým časovým spojením. Podobne ako v príkladoch vyššie , zvyčajne hovoria o všeobecných veciach, zvykoch, rutinách atď.

 • After I exercise, I am tired. Po cvičení som unavená.
 • When he works, he doesn\’t talk. Keď pracuje, nerozpráva.

Druhá časť vety je niekedy v budúcom čase.

 • When you come, I will help you. Keď prídete, pomôžem vám.
 • After you finish, we will go. Po dokončení pôjdeme.

Existuje veľa spôsobov, ako využiť prítomný čas. Ak budete dôsledne precvičovať angličtinu, bude to pre vás veľmi ľahké.